Om Landskrona Stadshus AB

Landskrona Stadshus AB bildades 2017 för att samla de kommunala bolagen under ett moderbolag. Bolaget ägs till 100 % av Landskrona stad. Verksamhetsmålet är att äga och förvalta aktier och andelar i stadens hel- och delägda aktiebolag samt svara för den strategiska styrningen av stadens intressen i dessa bolag.

Landskrona Stadshus AB utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Landskrona stads verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av dotterbolagen. Bolaget ska se till att dotterbolagen drivs under affärsmässiga former och skälig effektivitetsnivå för att uppfylla de krav på avkastning som Landskrona stads fullmäktige ställer.

Landskrona Energi AB är en helägd koncern i Landskrona Stadshus-koncernen. Dotterbolag är Landskrona Energi Kraft AB och Landskrona Energi Service AB.

Landskrona Stadshus AB förvärvade under 2018 Landskronahus AB som under 2019 blivit moderbolag i Landskronahem-koncernen.

Rederi AB Ventrafiken bedriver färjetrafik mellan Landskrona och Ven.

Landskrona Svalövs Renhållnings AB, LSR, ägs till 75 % av Landskrona Stadshus AB och till 25 % av Svalövs kommun.

Landskrona Hamn AB ägs till 50 % av Landskrona Stadshus AB och till 50 % av Yara.

Landskrona Stadsutveckling AB skapades för att utveckla och ta tillvara stadens möjligheter. Bolaget bildades 2013 och ägs av Landskrona Stadshus AB tillsammans med de största fastighetsägarna. Bolaget har förvärvat strategiska fastigheter i behov av upprustning. Idag ingår fyra fastighetsbolag i koncernen.

Landskrona Stugby och camping AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Borstahusen.

Hilleshögs Företagspark AB bildades under 2017 och är ett av bolagets utvecklingsbolag.

Styrelsen utses av Landskrona stads kommunfullmäktige.
Bolagsordförande: Börje Andersson
VD: Christian Alexandersson