Landskrona Stadshus AB

Landskrona Stadshus AB bildades 2017 för att samla de kommunala bolagen under ett moderbolag. Bolaget ägs till 100 % av Landskrona stad. Verksamhetsmålet är att äga och förvalta aktier och andelar i stadens hel- och delägda aktiebolag samt svara för den strategiska styrningen av stadens intressen i dessa bolag.